Πιστοποίηση της MAKIOS LOGISTICS βάσει ISO 14064-1

Η MAKIOS LOGISTICS πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas βάσει ISO 14064-1 για το σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου που εφαρμόζει προκειμένου να αναφέρει το ανθρακικό της αποτύπωμα, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες σχετικές πρακτικές και μεθοδολογίες. Για την πιστοποίηση αυτή, η εταιρεία συνεργάστηκε με την EHSQ Development , η οποία έχει εκτενή εμπειρία στη σχεδίαση, εφαρμογή, εκπαίδευση και υποστήριξη πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας και Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου.
Η MAKIOS LOGISTICS είχε ήδη αρχίσει από το 2019 να προσπαθεί να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, όπως αποδεικνύεται από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων της και την εγκατάσταση μονάδας ενεργειακής εκμετάλλευσης βιοαερίου γεωκτηνοτροφικών αποβλήτων.

Scroll to Top