Περιβάλλον Περιβάλλον

Υπηρεσίες Ενεργειακής Διαχείρισης

 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Επιθεώρηση και Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001).
 • Μελέτες Ενεργειακής Βελτιστοποίησης και Ενεργειακοί Έλεγχοι Κτιρίων και Εγκαταστάσεων

Υπολογισμοί Αποτυπώματος Άνθρακα

 • Σχεδιασμός, Εφαρμογή, και Υποστήριξη Συστήματος Ανθρακικού Αποτυπώματος (ISO 14064)
 • Υπολογισμός Εκπομπών Άνθρακα και Σύνταξη Σχετικών Μελετών

Μελέτες Πεδίου

 • Χαρτογράφηση Πεδίου και Στατιστική Ανάλυση
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κλιματικών Κινδύνων

Περιβαλλοντικές Εκπαιδεύσεις

 • Εκπαιδεύσεις σχετικά με τη Διαχείριση Αποβλήτων και για Περιβαλλοντικά και Κλιματικά Θέματα
 • Ασκήσεις Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ατυχημάτων

Έλεγχοι Συμμόρφωσης με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία

 • Προσδιορισμός Σχετικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
 • Μελέτη Συμμόρφωσης με την Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Gap Analysis)
 • Μελέτη Δυνητικών Διορθωτικών Ενεργειών
 • Παρακολούθηση Εξέλιξης Σχετικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Ενημέρωση Πελάτη

Υγεία & Ασφάλεια

Μελέτες και Εκπαιδεύσεις για την Υ&Α στην Εργασία

 • Βελτίωσης της Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας
 • Ανασφαλών Συνθηκών & Συμπεριφορών (Behavior-Based Safety – BBS)
 • Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.)
 • Ασφάλισης Μηχανημάτων & Διαδικασιών LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out)
 • Κυκλοφοριακής Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
 • Πυρασφάλειας / Πυροπροστασίας
 • Ορθής Επιλογής και Χρήσης Μ.Α.Π. (fit-testing)
 • Εργονομίας & Εφαρμογής Συστήματος 5S
 • Ευεξίας & Διαχείρισης Άγχους
 • Εκπαίδευσης Ασφάλειας στο Σπίτι / Σχολείο / Καθημερινότητα

Εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών

 • Εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με Εκπαιδευτή του Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Οργανισμου Emergency Care and Safety Institute και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Διοργάνωση Ημερίδων Υγείας & Ασφάλειας

Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ISO 45001)

Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001)

Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Ασκήσεις Ετοιμότητας

 • Κατάρτιση Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών π.χ. φωτιάς, σεισμού, κακόβουλων ενεργειών, εγκλωβισμού εργαζομένων, κλπ.
 • Διεξαγωγή Ασκήσεων
  • Εκκένωσης Κτιρίων
  • Πυρασφάλειας
  • Απεγκλώβισης από Οχήματα & Μηχανήματα Έργου
  • Εργασίας σε Ύψος
  • Περιορισμένων Χώρων

Νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας

 • Προσδιορισμός Σχετικής Νομοθεσίας Υ&Α
 • Μελέτη Συμμόρφωσης με την Σχετική Νομοθεσία Υ&Α (Gap Analysis)
 • Μελέτη Δυνητικών Διορθωτικών Ενεργειών
 • Παρακολούθηση Εξέλιξης Σχετικής Νομοθεσίας Υ&Α και Ενημέρωση Πελάτη

Διαγνωστικοί Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις

 • Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις Συμμόρφωσης με τα Εσωτερικά Πρωτόκολλα Υ&Α

Συστήματα Διαχείρισης ISO

Στον τομέα Συστημάτων Διαχείρισης ISO, παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής ενός Συστήματος Διαχείρισης: Σχεδίαση, Εφαρμογή, Εκπαίδευση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διοικητικής Ανασκόπησης, και Προετοιμασίας για Επιθεώρηση Πιστοποίησης κατά το αντίστοιχο Διεθνές Πρότυπο ISO.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

Επιτρέπει τις Εταιρείες / Οργανισμούς που το εφαρμόζουν επιτυχώς να αποδεικνύουν τη διαρκή δέσμευσή τους για παραγωγή ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν στο μέγιστο εφικτό βαθμό τις απαίτησεις για αυτά.

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001)

Επιτρέπει τις Εταιρείες / Οργανισμούς που το εφαρμόζουν επιτυχώς να αποδεικνύουν τη διαρκή δέσμευσή τους για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14064)

Επιτρέπει τις Εταιρείες / Οργανισμούς που το εφαρμόζουν επιτυχώς να ποσοτικοποιήσουν το αποτύπωμα ανθράκά τους και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τους.

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)

Επιτρέπει τις Εταιρείες / Οργανισμούς που το εφαρμόζουν επιτυχώς να είναι προετοιμασμένοι για περιπτώσεις έκτακτης μη-προγραμματισμένης μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας τους και επαναφοράς της.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

Επιτρέπει τις Εταιρείες / Οργανισμούς που το εφαρμόζουν επιτυχώς να προστατεύουν την ασφάλεια των πληροφοριών τους, δηλαδή να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητά τους.

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001)

Επιτρέπει τις Εταιρείες / Οργανισμούς που το εφαρμόζουν επιτυχώς να μειώνουν και τελικά να εξαλείψουν πλήρως τα ατυχήματα, τους σοβαρούς τραυματισμούς, και τους θανάτους που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα.

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ISO 45001)

Επιτρέπει τις Εταιρείες / Οργανισμούς που το εφαρμόζουν επιτυχώς να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο στους χώρους εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Scroll to Top