Όροι Χρήσης

Αυτοί είναι οι Γενικοί Όροι Χρήσης που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου (website) www.ehsq-development.com.

Το σύνολο του Περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της EHSQ DEVELOPMENT EE και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κάθε πληροφορία, εικόνα, λογότυπο, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στον ιστότοπο της EHSQ DEVELOPMENT EE αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της EHSQ DEVELOPMENT EE.

Η EHSQ DEVELOPMENT EE αναλαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο της να είναι αξιόπιστα. Η EHSQ DEVELOPMENT EE ωστόσο δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στον παρόντα ιστότοπο και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Η διασύνδεση του ιστότοπου με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών. Η EHSQ DEVELOPMENT EE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Η EHSQ DEVELOPMENT EE δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών του παρόντος ιστότοπου, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η EHSQ DEVELOPMENT EE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ιστότοπό της, να προσθέτει, να μεταβάλλει και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή του παρόντες όρους.

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνεπάγεται ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Scroll to Top