Περιβαλλοντική Διαχείριση και Υπηρεσίες

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Υπηρεσίες

Μένοντας Μπροστά από τις Εξελίξεις

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η EHSQ Development παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Μελέτες Πεδίου: Μελέτη της περιοχής για τυχόν περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς κινδύνους. Χαρτογράφηση της περιοχής. Στατιστική ανάλυση χωρικών και χρονικών περιβαλλοντικών δεδομένων.
  • Διαχείριση αποβλήτων: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και σύνταξη μελετών για τη περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε ήδη υπάρχουσες ή καινούργιες πρακτικές.
  • Προετοιμασία για την Κλιματική Αλλαγή: Μελέτη δυνητικών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή σε όλα τα στάδια και τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτίμηση επιπτώσεων από την αύξηση της θερμοκρασίας, μεταβολή της στάθμης της θάλασσας, ή διακύμανση ακραίων καιρικών φαινομένων και πώς μπορούν να μετριαστούν. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε συναφή θέματα.
  • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συνθηκών στο Περιβάλλον: Κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες, πλημμυρών, αντιμετώπισης όμβριων υδάτων κλπ. Θεωρητική εκπαίδευση των εργαζομένων και διεξαγωγή ανάλογων ασκήσεων.
  • Περιβαλλοντική Νομοθεσία: Έλεγχος της συμμόρφωσης με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη των μη συμμορφώσεων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Επισκέψεις: 105