Περιβάλλον

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η EHSQ Development παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Περιβαλλοντικές Εκπαιδεύσεις: Εκπαιδεύσεις σχετικά με την κυκλική οικονομία, διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση, κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα και αειφόρο ανάπτυξη.

Περιβαλλοντική Νομοθεσία: Έλεγχος της συμμόρφωσης με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη των μη συμμορφώσεων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Υπολογισμός Aποτυπώματος Άνθρακα: Μετρήσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τα νεότερα διεθνή πρότυπα ή μέσω του ISO 14064:2015, κατασκευή σχεδίων για τη μείωση τους και συγγραφή τελικής έκθεσης αποτυπώματος άνθρακα.

Προετοιμασία για την Κλιματική Αλλαγή: Μελέτη δυνητικών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή σε όλα τα στάδια και τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτίμηση επιπτώσεων από την αύξηση της θερμοκρασίας, μεταβολή της στάθμης της θάλασσας, ή διακύμανση ακραίων καιρικών φαινομένων και πώς μπορούν να μετριαστούν. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε συναφή θέματα.

Μελέτες Πεδίου: Μελέτη της περιοχής για τυχόν περιβαλλοντικούς ή κλιματικούς κινδύνους. Χαρτογράφηση της περιοχής. Στατιστική ανάλυση χωρικών και χρονικών περιβαλλοντικών δεδομένων.

Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2015: Το ISO 14001:2015 βοηθά τους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευσή τους για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018: Το ISO 50001:2018 συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Scroll to Top