Υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων

Υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων

Βελτιώνοντας την Κουλτούρα Ασφάλειας

Στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων, η EHSQ Development παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Μελέτες Ασφάλειας: BBS (Behavior Based Safety) / Κουλτούρα Ασφάλειας. Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Μελέτη Κυκλοφοριακής Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος 5S, Μελέτη Διαδικασιών LOTO.
 • Διαγνωστικοί Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις: Διαγνωστικοί Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις Συμμόρφωσης τόσο με τη Νομοθεσία όσο και με τα Εσωτερικά Πρωτόκολλα Υ&Α της εκάστοτε εταιρείας, Σχεδίαση & Εφαρμογή Συστήματος ΥΑΕ, και Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων ISO.
 • Εκπαιδεύσεις Βιωματικού Χαρακτήρα:
  • Εκπαιδεύσεις βελτίωσης της κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας
  • Ανασφαλών Συνθηκών & Συμπεριφορών
  • Ασφάλειας Μηχανημάτων και LO-TO
  • Εργονομίας
  • 5S (Sort – Set in order – Shine – Standardize – Sustain)
  • Αντιμετώπισης Έκτακτων Συνθηκών
  • Πυρασφάλειας / Πυροπροστασίας
  • Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με Εκπαιδευτή του Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Οργανισμού Emergency Care and Safety Institute και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
  • European Research Council (ERC)
  • Εκπαιδεύσεις με θεματολόγια Ασφάλειας στο Σπίτι / Ασφάλεια στην Καθημερινότητά.
 • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συνθηκών & Συναφείς Εκπαιδεύσεις: Κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών π.χ. φωτιάς, σεισμού, κακόβουλων ενεργειών, εγκλωβισμού εργαζομένων, κλπ. Διεξαγωγή ανάλογων ασκήσεων.
 • Νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας (Υ&Α): Έλεγχος της συμμόρφωσης με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη των μη συμμορφώσεων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την Νομοθεσία Υ&Α.

Επισκέψεις: 200