Παρασκευή Φιλάνδρα

Υπεύθυνη Έργων [Υγεία & Ασφάλεια]

Η Παρασκευή Φιλάνδρα κατέχει πτυχίο Γεωλόγου BSc (ΕΚΠΑ).

Ο ρόλος της στην EHSQ Development αφορά κυρίως:

  • την παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης εταιρειών με την κείμενη Νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας,
  • την επιθεώρηση εργασιακών χώρων με σκοπό την διαπίστωση της σωστής εφαρμογής των προτύπων ISO 45001 και ISO 39001,
  • την εκπόνηση Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου,
  • την συγγραφή Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών, και
  • τη διεξαγωγή Επιθεωρήσεων Συμμόρφωσης με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Είναι πιστοποιημένη Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001), και Υγείας & Ασφάλειας (ISO 45001).

Scroll to Top