Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Ο ιστότοπος www.ehsq-development.com (στο εξής “Ιστότοπος“) ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία EHSQ Development Ι.Κ.Ε. (στο εξής “Εταιρεία“) η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Κέκροπος 8, Κηφισιά 14564, Ελλάδα.
 2. Ο Ιστότοπος δημιουργήθηκε για την τήρηση των σχετικών νομικών υποχρεώσων δημοσιότητας της Εταιρείας αλλά και για να παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες του. Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του Ιστότοπου καθώς και η αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
 3. Ο Ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου και των περιεχομένων και των εφαρμογών του από άτομα κάτω των 18 ετών.
 4. Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κάθε πληροφορία, εικόνα, λογότυπο, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
 5. Η Εταιρεία αναλαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον Ιστότοπό της να είναι αξιόπιστα. Η Εταιρεία ωστόσο δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
 6. Οτιδήποτε εμφανίζεται στον Ιστότοπό και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Η διασύνδεση του Ιστότοπου με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
 7. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών του Ιστότοπου, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης του Ιστότοπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον Ιστότοπο, να προσθέτει, να μεταβάλλει και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτόν, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή του παρόντες όρους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρονται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Εταιρεία και επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και προστατεύονται από την Εταιρεία. Με τη χρήση του Ιστότοπου ή κάθε άλλου στοιχείου που έχει σχέση με τις εφαρμογές, πλατφόρμες ή το λογισμικό του, ο χρήστης συναινεί στη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των πληροφοριών του όπως αναφέρονται στην παρούσα.
 2. Εφόσον ο χρήστης δεν συμφωνεί με την παρούσα, συνιστάται να μην προχωρήσει σε χρήση του Ιστότοπου. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Η χρήση του Ιστότοπου μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων της παρούσας τεκμαίρεται ως αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων.

Τι είδους δεδομένα και πληροφορίες συλλέγονται

 1. Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει τη διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“προσωπικά δεδομένα”), τα οποία συλλέγονται όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της. Συγκεκριμένα:
  1. Όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστότοπου γίνεται αυτόματη συλλογή και καταγραφή δεδομένων στον διακομιστή από το πρόγραμμα περιήγησης ή την πλατφόρμα της mobile συσκευής του χρήστη ή την φωτογραφική μηχανή της συσκευής μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η τοποθεσία του χρήστη από το GPS, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι επισκεπτόμενες σελίδες, ο χρόνος και η διάρκεια επίσκεψης κ.λπ.
  2. Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και παρόμοιες τεχνολογίες την αποδοχή των οποίων ο χρήστης δύναται να αποτρέψει ή να περιορίσει μέσω της σχετικής λειτουργικότητας του Ιστότοπου και μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης. Σε αυτή την περίπτωση κάποια μέρη του παρόντος Ιστότοπου μπορεί να δυσλειτουργούν.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρίτοι και άλλοι ιστότοποι

 1. Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κλπ) ή τρίτων ή να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η κοινοποίηση των πληροφοριών στις υπηρεσίες αυτές δεν ελέγχονται από την Εταιρεία και δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία καλό θα ήταν να διαβάσει ο χρήστης πριν κοινοποιήσει πληροφορίες σε αυτούς ή μέσω αυτών.
 2. Ο Ιστότοπος μπορεί να εμπεριέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η αλληλεπίδραση με άλλους ιστότοπους υπόκεινται στην δική τους πολιτική απορρήτου και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις δικές τους πρακτικές.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται

 1. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες με σκοπό να:
  1. παρέχει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.
  2. ειδοποιεί όταν πραγματοποιούνται τροποποιήσεις σε κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο.
  3. φροντίζει για την παροχή, τη βελτίωση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της.
  4. ενημερώνει για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων υπηρεσιών και λειτουργιών.
  5. παρακολουθεί μετρήσεις σχετικά με τον συνολικό αριθμό επισκεπτών, την κίνηση, την επισκεψιμότητα και τα δημογραφικά στοιχεία.
  6. μεριμνά για τη διάγνωση και τη διόρθωση τεχνικών προβλημάτων.

Κοινοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών

 1. Η Εταιρεία δεν πωλεί, ούτε ενοικιάζει τις πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του σε τρίτους.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων χρηστών

 1. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των χρηστών του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία αυτών που διατηρεί στα αρχεία της, τηρώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο.
Scroll to Top